Ładowanie...

Regulamin Czytelni

REGULAMIN CZYTELNI Biblioteki Publicznej im. Zalubin Polski z Morzem w Pucku

§1

PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA

1. Prawo korzystania z Czytelni maja wszyscy uytkownicy bez wzgldu na to, czy sstałymi czytelnikami Biblioteki, czy techckorzystaz Czytelni doranie.

2. Osoby korzystajce z Czytelni obowizuje :
a/ pozostawienie w wyznaczonym miejscu wierzchnich okry
, teczek, parasoli, plecaków itp.
b/ zakaz wnoszenia na teren Czytelni posiłków i napojów,
c/ zachowanie ciszy,
d/ zajmowanie miejsca zgodnie ze wskazówkami bibliotekarza,
e/ troskliwe obchodzenie si
z udostpnionymi materiałami, m.in. zakaz podkrelania, kalkowania, f/ zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

§2 KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

1.Z ksigozbioru Czytelni korzysta sitylko na miejscu.
2. W Czytelni korzysta
mona z ksigozbioru za porednictwem bibliotekarza.
3. Z przyniesionych ze sob
książek mona korzystapo zgłoszeniu ich bibliotekarzowi. 4.Czytelnik jest zobowizany wpisasido zeszytu odwiedzin.

 1. Czytelnik odpowiada osobicie za wypoyczone książki i czasopisma. Spostrzeone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosi

  bibliotekarzowi.

 2. W wyjtkowych przypadkach mona dokonawypoyczenia książek z Czytelni do domu:

a/ wypoyczenia w pitek w godz. 1630 - 1700 00 00

b/ zwrot w poniedziałek w godz. 10 - 11

c/ wypoyczenia odbywajsiza okazaniem dowodu osobistego, bdlegitymacji szkolnej.

 1. Czytelnik moe zwracasido bibliotekarza o informacje dotyczce książek, pomoc w korzystaniu z katalogów.

Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi.

§3 UWAGI KOŃCOWE

Korzystajcy z Czytelni zobowizuje sido przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie stosujcy sido przepisów regulaminu moe decyzjkierownika Czytelni utraciczasowo prawo do korzystania z niej.
Czytelnikowi przysługuje wtedy prawo odwołania si
do dyrektora Biblioteki Publicznej w Pucku.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO I INRERNETU

1. Wszyscy czytelnicy majprawo do bezpłatnego korzystania z Internetu.
2. Stanowisko komputerowe słu
y do samodzielnego poszukiwania i przetwarzania informacji do celów edukacyjnych.

 1. Czytelnikowi nie wolno korzystaz własnych noników informacji (CD-ROM, dyskietka, pen-drive itp.) bez zgody bibliotekarza.

 2. Korzystamona tylko z zainstalowanych programów. Zabrania siinstalowania innych programów i dokonywania zmian w ju

  istniejcym oprogramowaniu.

 3. Zabrania siuywania Internetu do uruchamiania gier komputerowych.

 4. Czytelnik ma prawo do korzystania z dostpu do Internetu przez 1 godzin.

 5. W przypadku braku oczekujcych na korzystanie ze stanowiska, czytelnik moe korzystakolejngodzin.

 6. Uytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprztu komputerowego lub oprogramowania.

  Jeli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszrodzice.

 7. Za uszkodzenia czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość okrela dyrektor biblioteki.

10.Przy stanowiskach komputerowych obowizuje kategoryczny zakaz spoywania posiłków i napojów.
11. W bibliotece obowi
zujodbitki kserograficzne A4 -0,40 zł. A3- 0,80 zł. * wydruk komputerowy A4 (czarno-biały) – 0,40 zł.

DYREKTOR Alicja Miernecka - Rohde

Puck, dnia 24 kwietnia 2006

drugi

REGULAMIN CZYTELNI Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku
§1
PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA
1. Prawo korzystania z Czytelni maja wszyscy użytkownicy bez względu na to, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki, czy też chcą korzystać z Czytelni doraźnie.
2. Osoby korzystające z Czytelni obowiązuje :
a/ pozostawienie w wyznaczonym miejscu wierzchnich okryć, teczek, parasoli, plecaków itp.
b/ zakaz wnoszenia na teren Czytelni posiłków i napojów,
c/ zachowanie ciszy,
d/ zajmowanie miejsca zgodnie ze wskazówkami bibliotekarza,
e/ troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami, m.in. zakaz podkreślania, kalkowania, f/ zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

§2 KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW
1.Z księgozbioru Czytelni korzysta się tylko na miejscu.
2. W Czytelni korzystać można z księgozbioru za pośrednictwem bibliotekarza.
3. Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać po zgłoszeniu ich bibliotekarzowi. 4.Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin.
Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone książki i czasopisma. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić
bibliotekarzowi.
W wyjątkowych przypadkach można dokonać wypożyczenia książek z Czytelni do domu:
a/ wypożyczenia w piątek w godz. 1630 - 1700 00 00
b/ zwrot w poniedziałek w godz. 10 - 11
c/ wypożyczenia odbywają się za okazaniem dowodu osobistego, bądź legitymacji szkolnej.
Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, pomoc w korzystaniu z katalogów.
Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi.

§3 UWAGI KOŃCOWE
Korzystający z Czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie stosujący się do przepisów regulaminu może decyzją kierownika Czytelni utracić czasowo prawo do korzystania z niej.
Czytelnikowi przysługuje wtedy prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki Publicznej w Pucku.


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO I INRERNETU
1. Wszyscy czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z Internetu.
2. Stanowisko komputerowe służy do samodzielnego poszukiwania i przetwarzania informacji do celów edukacyjnych.
Czytelnikowi nie wolno korzystać z własnych nośników informacji (CD-ROM, dyskietka, pen-drive itp.) bez zgody bibliotekarza.
Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już
istniejącym oprogramowaniu.
Zabrania się używania Internetu do uruchamiania gier komputerowych.
Czytelnik ma prawo do korzystania z dostępu do Internetu przez 1 godzinę.
W przypadku braku oczekujących na korzystanie ze stanowiska, czytelnik może korzystać kolejną godzinę.
Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania.
Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Za uszkodzenia czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki.
10.Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania posiłków i napojów.
11. W bibliotece obowiązują odbitki kserograficzne A4 -0,40 zł. A3- 0,80 zł. * wydruk komputerowy A4 (czarno-biały) – 0,40 zł.
DYREKTOR Alicja Miernecka - Rohde
Puck, dnia 24 kwietnia 2006

Skontaktuj się z nami