Ładowanie...

Regulamin Wypożyczalni

REGULAMIN WYPOYCZALNI

Biblioteki Publicznej im. Zalubin Polski z Morzem w Pucku

§1

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

1. Czytelnikiem bezpłatnie korzystajcym z wypoyczalni moe zostakady, kto dopełni nastpujcych formalnoci obowizujcych przy zapisie:

 1. a)  zapozna siszczegółowo z Regulaminem dla Czytelników,

 2. b)  okae dowód osobisty,

 3. c)  wypełni kartzapisu i zobowiąże siwłasnorcznym podpisem do przestrzegania regulaminu.

 1. Za czytelnika do lat 18 odpowiada i podpisuje zobowizanie jedno z rodziców lub opiekun prawny.

 2. Czytelnik ma obowizek informowaBiblioteko zmianie nazwiska i miejsca zamieszkania.

 3. Kaucjod czytelnika pobiera si:

  a/ jeli nie jest mieszkacem miasta, gminy lub powiatu Puck - wartość kaucji okrela bibliotekarz,

  b/ przy wypoyczeniu szczególnie cennych książek w zalenoci od ich wartoci.

 4. Nieodebrana kaucja przejmowana jest przez Bibliotekpo upływie 2 lat od chwili, gdy czytelnik zaprzestał korzystania z

  wypoyczalni.

 5. Wypoyczamona jednoczenie trzy woluminy.

 6. Książki wypoycza sina okres nie przekraczajcy 30 dni.

 7. Czytelnik moe uzyskaprolongatterminu zwrotu wypoyczonych książek.

 8. Bibliotekarz moe zażądazwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 7, jeeli stanowione pozycjszczególnie

  poszukiwane.

10. Z ksigozbioru podrcznego Biblioteki korzysta sitylko na miejscu.

§2

 1. Czytelnik zobowizany jest do poszanowania wypoyczonych zbiorów.

Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić

bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a nie zgłoszone uprzednio, obciążają czytelnika.


§3

 1. Za nie zwrócenie w terminie wypoyczonych książek ( z wyjtkiem przypadków uzasadnionych) pobiera siopłatzryczałtowanw wysokoci co najmniej 0,10 gr. za kady dziezwłoki od kadego woluminu.

 2. Za wysłane upomnienia Biblioteka pobiera opłatw wysokoci 3 zł.

 3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypoyczonych pozycji odpowiada czytelnik.

 4. W przypadkach losowych ( poar, kradzieitp. ) zwolnienie od kary regulaminowej moe nastpitylko po przedłoeniu w Bibliotece

  odpowiedniego zawiadczenia wystawionego przez uprawnione organy.

 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypoyczonej książki czytelnik zobowizany jest do odkupienia identycznego egzemplarza,

  a jeli jest to niemoliwe , do uiszczenia w wysokoci ustalonej przez kierownika wypoyczalni. Dopuszcza simoliwość odkupienia

  innego wydania tego samego tytułu.

 6. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypoyczalni w zalenoci od aktualnej wartoci książki na rynku i stopnia jej

  uszkodzenia, jednak w kwocie nie niszej ni:

 1. a)  15 zł dla wydawnictw z lat 1945 – 1982,

 2. b)  20 zł dla wydawnictw wydanych w latach 1983 – 1996,

 3. c)  3 – krotna wartość inwentarzowa dla książek wydanych po 1996 r.

 1. W przypadku dzieł szczególnie cennych wysokość odszkodowania ustala kierownik wg aktualnej ceny antykwarycznej po konsultacji

  z antykwariatem.

 2. Za zagubienie lub uszkodzenie jednego z tomów dzieła wielotomowego pobiera sinaleność za całe dzieło. Pozostałe tomy stanowi

  nadal własność Biblioteki.

 3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 4. Kierownik Biblioteki moe przyjąć w zamian za zagubionlub uszkodzonpozycjinnksiążkprzydatnw Bibliotece, za co

  równiewydaje stosowne powiadczenie.

 5. Jeli czytelnik, mimo upomniewysyłanych przez Bibliotek, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi

  swych roszczezgodnie z przepisami prawa.

  POSTANOWIENIA KOCOWE

 1. Uwagi i yczenia oraz zaalenia dotyczce funkcjonowania Biblioteki czytelnicy mogzgłaszaKierownikowi Biblioteki.

 2. Czytelnik niestosujcy sido przepisów niniejszego regulaminu moe byczasowo pozbawiony prawa do korzystania z wypoyczalni.

  Decyzjw tej sprawie podejmuje kierownik.
  Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania si
  od decyzji kierownika do Dyrektora BP w Pucku.

  Dyrektor
  Alicja Miernecka-Rohde

Puck, dnia 24 kwietnia 2010 r.

Skontaktuj się z nami