Ładowanie...

Regulamin Czytelni

 

REGULAMIN CZYTELNI Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku
§1
PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA
1. Prawo korzystania z Czytelni maja wszyscy użytkownicy bez względu na to, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki, czy też chcą korzystać z Czytelni doraźnie.
2. Osoby korzystające z Czytelni obowiązuje :
a/ pozostawienie w wyznaczonym miejscu wierzchnich okryć, teczek, parasoli, plecaków itp.
b/ zakaz wnoszenia na teren Czytelni posiłków i napojów,
c/ zachowanie ciszy,
d/ zajmowanie miejsca zgodnie ze wskazówkami bibliotekarza,
e/ troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami, m.in. zakaz podkreślania, kalkowania, f/ zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

§2 KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW
1.Z księgozbioru Czytelni korzysta się tylko na miejscu.
2. W Czytelni korzystać można z księgozbioru za pośrednictwem bibliotekarza.
3. Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać po zgłoszeniu ich bibliotekarzowi. 4.Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin.
Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone książki i czasopisma. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić
bibliotekarzowi.
W wyjątkowych przypadkach można dokonać wypożyczenia książek z Czytelni do domu:
a/ wypożyczenia w piątek w godz. 1630 - 1700 00 00
b/ zwrot w poniedziałek w godz. 10 - 11
c/ wypożyczenia odbywają się za okazaniem dowodu osobistego, bądź legitymacji szkolnej.
Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, pomoc w korzystaniu z katalogów.
Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi.

§3 UWAGI KOŃCOWE
Korzystający z Czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie stosujący się do przepisów regulaminu może decyzją kierownika Czytelni utracić czasowo prawo do korzystania z niej.
Czytelnikowi przysługuje wtedy prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki Publicznej w Pucku.


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO I INRERNETU
1. Wszyscy czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z Internetu.
2. Stanowisko komputerowe służy do samodzielnego poszukiwania i przetwarzania informacji do celów edukacyjnych.
Czytelnikowi nie wolno korzystać z własnych nośników informacji (CD-ROM, dyskietka, pen-drive itp.) bez zgody bibliotekarza.
Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już
istniejącym oprogramowaniu.
Zabrania się używania Internetu do uruchamiania gier komputerowych.
Czytelnik ma prawo do korzystania z dostępu do Internetu przez 1 godzinę.
W przypadku braku oczekujących na korzystanie ze stanowiska, czytelnik może korzystać kolejną godzinę.
Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania.
Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Za uszkodzenia czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki.
10.Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania posiłków i napojów.
11. W bibliotece obowiązują odbitki kserograficzne A4 -0,40 zł. A3- 0,80 zł. * wydruk komputerowy A4 (czarno-biały) – 0,40 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenias dyrektywy

95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Monika.Siuta@bibliotekapuck.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie art. 6. ust. 1 

lit. a RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

firma windykacyjna.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz orzez 3 lata od rezygnacji 

z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 442, w związku z art. 118 Ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8. Ma Pani?pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości

korzystania z usług biblioteki.

Zmiany w niniejszym Regulaminie podawane są Czytelnikom do wiadomości przez umieszczenie na stronie www.:bibliotekapuck.pl

oraz wywieszone we wszystkich filiach Biblioteki. Po upływie 30 dni od podabia informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik 

przyjął je do wiadomości.

Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczace funkcjonowania Biblioteki Czytelnicy mogą zgłaszać do kierownika filii.

Niestosujący się do przepisów Regulaminu może decyzją kierownika filii utracić prawo do korzystania z Biblioteki. 

Czytelnik może odwołać się od decyzji kierownika filii do Dyrektora Biblioteki Publicznej w Pucku.

Puck, 25 maja  2018 r.

Skontaktuj się z nami