Ładowanie...

Regulamin Wypożyczalni

         

REGULAMIN   WYPOŻYCZALNI

Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku

 • 1

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 

 1. Czytelnikiem bezpłatnie korzystającym z wypożyczalni może zostać każdy, kto dopełni następujących formalności obowiązujących

       przy zapisie:

*    zapozna się szczegółowo z Regulaminem dla Czytelników,

*   okaże dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,

*   wypełni kartę zapisu i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.

*   uiści zryczałtowaną opłatę w wys. 1 zł. za wydanie Karty do Kultury.

 1. Termin ważności Karty do Kultury ustalony jest na rok kalendarzowy. Po tym terminie Czytelnik zobowiązany jest do aktualizacji

    danych osobowych w komputerowej bazie danych.

 1. Za czytelnika do lat 18 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekun prawny.
 2. Czytelnik ma obowiązek informować Bibliotekę o zmianie nazwiska i miejsca zamieszkania.
 3. O zagubieniu Karty do Kultury należy bezzwłocznie powiadomić Bibliotekę, zaś szkody powstałe na skutek tego

       zaniedbania obciążają właściciela karty. Koszt wydania karty wynosi 1 zł.

 1. Dane osobowe Czytelników gromadzone są przez Bibliotekę do przetwarzania w celach statystycznych i określonych w Ustawie

     o bibliotekach oraz podlegają  ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.  

 1. Kaucję od czytelnika pobiera się :

      a/ jeśli nie jest mieszkańcem miasta, gminy lub powiatu Puck - wartość kaucji określa bibliotekarz,

      b/ przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek w zależności od ich wartości.

 1. Nieodebrana kaucja przejmowana jest przez Bibliotekę po upływie 2 lat od chwili, gdy czytelnik zaprzestał korzystania z

      Wypożyczalni.

 

 • 2

 

 1. Wypożyczać można jednocześnie trzy materiały biblioteczne, filmy, płyty CD, gry edukacyjne na okres nie dłuższy niż 7 dni.
 2. Książki wypożycza się na okres nie przekraczający 30 dni.
 3. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek ,jednak na okres nie dłuższy niż 30 dni, filmów DVD,

      gier  edukacyjnych – na okres nie dłuższy niż 7 dni.

 1. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu w regulaminowym terminie wypożyczonych mediów bez wezwania ze strony Biblioteki.
 2. Egzekwowanie zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz kar za ich przetrzymywanie Biblioteka może realizować za pośrednictwem firm    

      windykacyjnych.

                                                                                                                    

 • 3

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.
 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić

      bibliotekarzowi. Braki  stwierdzone przez bibliotekarza, a nie zgłoszone uprzednio, obciążają czytelnika.

 

 

 • 4

 

 1. Za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych książek ( z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) pobiera się opłatę zryczałtowaną w

      wysokości co najmniej 1 zł za każdy miesiąc od jednego woluminu.

 1. Za wysłane upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości ceny opłaty pocztowej.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada czytelnik.
 3. W przypadkach losowych ( pożar, kradzież itp. ) zwolnienie od kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu w Bibliotece

      odpowiedniego zaświadczenia  wystawionego przez uprawnione organy.

 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza,

      a  jeśli jest to niemożliwe , do uiszczenia w wysokości ustalonej przez kierownika wypożyczalni. Dopuszcza się możliwość odkupienia               

      innego  wydania tego samego tytułu.

 1. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej

      uszkodzenia, jednak w kwocie nie niższej niż:

 1. a) 15 zł dla wydawnictw z lat 1945 – 1982,
 2. b) 20 zł dla wydawnictw wydanych w latach 1983 – 1996,
 3. c) 3 – krotna wartość inwentarzowa dla książek wydanych po 1996 r.
 4. d) 2-krotna wartość inwentarzowa multimediów i gier edukacyjnych.
 5. W przypadku dzieł szczególnie cennych wysokość odszkodowania ustala kierownik wg aktualnej ceny antykwarycznej po konsultacji

       z  antykwariatem.

 1. Za zagubienie lub uszkodzenie jednego z tomów dzieła wielotomowego pobiera się należność za całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią

      nadal własność Biblioteki.

 1. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 2. Kierownik Biblioteki może przyjąć w zamian za zagubioną lub uszkodzoną pozycję inną książkę przydatną w Bibliotece, za co

      również wydaje stosowne poświadczenie.

 1. Jeśli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi

      swych  roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 1. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki osobom: nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie, które

       ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników Biblioteki

       wzbudzającym odrazę brudem, niechlujstwem i przykrym zapachem.

 

 

 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetrzymywaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem : Monika.Siuta@bibliotekapuck.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

    a  RODO.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

    podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firma windykacyjna.

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług

    bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 4411 ,w związku z art. 118

    Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

    Przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

    dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki.

 

Zmiany w niniejszym Regulaminie podane są Czytelnikom do wiadomości przez umieszczenie na stronie www.bibliotekapuck.pl

Oraz wywieszenie w Bibliotece.  Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.

Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki Czytelnicy mogą zgłaszać kierownikowi.

Niestosujący się do przepisów Regulaminu może decyzją kierownika utracić prawo do korzystania z Biblioteki.

Czytelnik może odwołać się od decyzji kierownika do Dyrektora BP w Pucku.

 

 Puck, dnia 25 maja 2018 r.

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                 Dyrektor

 

                                                                                                                                                                  Alicja Miernecka-Rohde

Skontaktuj się z nami