STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM W PUCKU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem (zwana dalej Biblioteką) jest samorządową instytucją kultury.
§ 2
1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasta Puck.
2. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
3. Biblioteka jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
4. Siedzibą Biblioteki jest budynek przy ulicy Sambora 16,84-100 Puck.
5. Biblioteka prowadzi działalność na terenie Miasta Puck oraz Ziemi Puckiej.
§ 3
Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§ 4
1. Nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje organizator, reprezentowany przez
Burmistrza Miasta Puck.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.
§ 5
1. Biblioteka używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
2. Biblioteka używa pieczątki okrągłej z wizerunkiem herbu miasta i nazwą w otoku.
3. Biblioteka posiada własne logo.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 6
Podstawowym celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturowych i informacyjnych oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury.
§ 7
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego miasta i regionu;
2) obsługa użytkowników przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz i pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;
3) czynne wykorzystanie możliwości obsługi grup specjalnych (w tym osób niepełnosprawnych) poprzez dostarczanie i odbieranie książek w miejscu zamieszkania;
4) współdziałanie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną, bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta Puck;
5) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej, a także upowszechnianie dostępu do technologii informacyjnych, w tym prowadzenie narad, spotkań i szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, a także doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
6) popularyzacja książki, czytelnictwa, sztuki i nauki zwłaszcza w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, udzielanie doradztwa czytelniczego, organizowanie spotkań dyskusyjnych o książce, upowszechnianie dorobku kulturalnego regionu;
7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
8) opracowywanie własnych materiałów i publikacji promujących Bibliotekę a także zagadnienia kulturowe społeczności lokalnej;
9) tworzenie warunków do rozwijania twórczości artystycznej, aktywności zawodowej i edukacyjnej
10) wspieranie działań pedagogicznych poprzez organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego;
11) realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej;
12) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.
§ 8
Biblioteka może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb środowiska – prowadzić zajęcia edukacyjne, zajmować się wydawaniem publikacji promujących twórczość mieszkańców oraz promujących region, organizować i prowadzić różnego rodzaju warsztaty i kursy odpowiadające na potrzeby użytkowników oraz wspierające ludzi w aktywizacji kulturalnej i zawodowej.
§ 9
W realizacji celów statutowych Biblioteka może działać samodzielnie bądź we współpracy z innymi instytucjami kultury, podmiotami publicznymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi i społecznymi, a także z innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
§ 10
Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, koła przyjaciół, towarzystwa, kluby i inne organizacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 11
Przy Bibliotece może działać rada biblioteczna powoływana i odwoływana przez Dyrektora.
§ 12
Biblioteka może korzystać z usług świadczonych przez wolontariuszy.
§ 13
1. Podstawowa część działalności Biblioteki jest nieodpłatna dla korzystających.
2. Biblioteka może pobierać opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne, a także za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
2) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
3) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
4) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
§ 14
1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów z której przychody służą realizacji celów statutowych Biblioteki.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się przede wszystkim poprzez:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej ( np. prowadzenie odpłatnych szkoleń, warsztatów i innych zajęć edukacyjnych);
2) działalność wydawniczą;
3) organizację płatnych imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów oraz osób prywatnych;
4) najem i dzierżawę własnych składników majątku ruchomego i nieruchomego;
5) odpłatną działalność w zakresie promocji i reklamy, a także
6) inną odpłatną działalność usługową.
3. Prowadzona działalność gospodarcza nie może kolidować z podstawową działalnością Biblioteki ani nie może rozmiarami przewyższać działalności podstawowej. Działalność gospodarcza może mieć jedynie charakter pomocniczy, stanowiący jedynie źródło pozyskiwania środków na realizację przede wszystkim podstawowego celu działalności instytucji.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 15
1. Biblioteką zarządza Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator.
§ 16
1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.
2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związani z jej działalnością.
3. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.
4. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie odrębnych przepisów.
§ 17
1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.
§ 18
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Dyrektor w Regulaminie organizacyjnym.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 19
1. Biblioteka prowadzi swoją gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz planu finansowego nadanego przez dyrektora z uwzględnieniem dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora.
2. Biblioteka finansuje swoją działalność z przychodów:
1) prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, a także z działalności gospodarczej;
2) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacji podmiotowych i celowych z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
5) wpływów z innych źródeł.
3. Sprawy finansowe Biblioteki prowadzi Główny Księgowy.
4. Nadzór nad gospodarką finansową Biblioteki sprawuje Dyrektor.
§ 20
1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu odbywają się w trybie i na takich zasadach właściwych dla jego nadania.
2. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.